Erba e Aria – Testi inediti di Fabio Franzin

‘A ‘é stadha quea ‘a vera scuòea: / là, fra bròsa, fossi e zhièse; levàr / su al scurét de bonóra, prima che //
i ‘o fesse cheàltri, che i ne ciavésse / ‘e zhoche bone; svejiàr mé fradhèi / pì pìcoi, vistìrse al fredho, dabàss, //
dó spòrte de nàilo ingrumàdhe tel / scasseón del kapauèi, e via. Soratùt /capìr che ièra da sfurigàr tii posti //
pì sconti, pì scomodi, se sé voéa / catàr ‘a baràdha che fa deventàr / ‘na zornàdha storia, e memoria //

Continua a leggere Erba e Aria – Testi inediti di Fabio Franzin